Riktlinjer för utomhus- /parabolantenn

Riktlinjerna är framtagna för att minska eventuella risker och olägenheter som kan uppstå för omgivningen och för fastighetsägare när hyresgäster själva sätter upp paraboler på balkonger med mera.

  • Hyresgästen ska hos Kommunfastighet ansöka om godkännande av uppsatt parabol.
  • Hyresgästen svarar för kostnaden såväl för montering av parabol som för kanalisation och ledningsdragning från parabol till lägenhet.
  • Installationen ska utföras fackmannamässigt och säkert.
  • Installationsbesiktning ska alltid utföras av Kommunfastighet.
  • Om det i samband med besiktningen visar sig att parabolinstallationen är felaktigt utförd ansvarar hyresgästen för att montera ned installationen, alternativt se till att installationen blir fackmannamässigt utförd. Kommunfastighet äger rätten att montera ned installationen på hyresgästens bekostnad om inte hyresgästen skyndsamt avlägsnar risken. Ombesiktning krävs efter åtgärd.
  • Hyresgästen ansvarar för eventuell person eller sakskador som parabolinstallationen orsakar.
  • Hyresgästen ansvarar löpande för funktion och underhåll av installationen.
  • Om Kommunfastighet av någon anledning begär att parabolen med tillhörande kanalisationer och ledningar (anläggningen) tillfälligt eller permanent ska tas bort, är hyresgästen skyldig att på egen bekostnad ta bort och i förekommande fall återuppsätta anläggningen
  • Vid avflyttning ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse träffats, på egen bekostnad ta bort anläggningen och återställa fastigheten i berörda delar i godtagbart skick.

 

Läs även: