En miljöcertifierad hyresvärd

Vi vill leva med miljön, inte mot den. Därför satsar vi målmedvetet på miljöarbete och sedan många år tillbaka är Eskilstuna Kommunfastigheter AB miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Vi vet att miljöfrågor är lika viktigt för många av våra hyresgäster som för oss. Självklart blir vi glada om även du vill sträva efter att leva så miljömedvetet som möjligt. Några exempel på hur du kan agera miljömedvetet är att minska ditt hushållsavfall, köpa ekologiska varor och handla second hand för att återanvända redan existerande produkter.

Nuvarande miljöåtaganden

 • Bolaget ska arbeta offensivt i sitt miljö- och klimatarbete. All om-, ny- eller tillbyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energieffektiva lösningar enligt klimatplan.
 • Minska energianvändningen med 20 % per kvm/år 2020 jämfört med 2009. Fokus ska vara att minska användningen av el.
 • Minska elförbrukningen till 18,5 kWh/m² för bostäder och 60,0 kWh/m² för lokaler.
 • Bolagskoncernen ska verka för att nå målet om minst 10 % av sin elanvändning från solel till 2020. Investering och drift kan ske i egen regi men kan även köpas av solenergiproducenter. Löpande miljöinvesteringar och dess lönsamhet ska göras med hänsyn tagen till respektive bolags ekonomiska situation.
 • Alla bostäder, verksamhetslokaler och näringslivslokaler ska ha möjlighet att källsortera år 2020.
 • Minska energiförbrukningen för tjänsteresor och öka andelen hållbara transporter.
 • Fokusera på kommunikationsinsatser för att minska klimatpåverkan i Eskilstuna.

Miljöledning

Vi arbetar med ISO 14001 på ett strukturerat och medvetet sätt genom att utföra en rad åtgärder:

 • Vi har genomfört en miljöutredning av företaget
 • Vi dokumenterar och redovisar vårt miljöarbete
 • Vi följer de lagar och bestämmelser som finns inom miljöområdet
 • Vi har en verksamhetspolicy och anger kontinuerligt konkreta miljöåtaganden
 • Vi arbetar för ständiga förbättringar
 • Vi granskas av en oberoende revisor, i vårt fall är det BMG TRADA Certifiering AB som granskar oss med regelbundna intervall (1–2 gånger per år).

Solproduktion

Kommunfastigheter har valt att producera egen solel genom att installera solcellsanläggningar på lämpliga takytor. 2019 hade vi installerat 8 anläggningar på bostadsfastigheter, på 3 stycken anläggningar på våra samhällsfastigheter och på 20 stycken anläggningar på kommunala lokaler. Tillsammans producerade dessa anläggningar ca 970 000 kWh solel per år, vilket motsvarar ca 2 procent av all elanvändning i vårt fastighetsbestånd. Det här kan jämföras med Sveriges hela elproduktionsmix, där solel utgör ca 0,3 procent.

ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard för miljöstyrning som har tagits fram av näringsliv, myndigheter och miljöorganisationer gemensamt genom Internationella standard-
iseringsorganisationen (ISO). ISO 14001 innebär att företagets miljöarbete granskas av en oberoende revisor. Läs mer

 


Vi är medlemmar i Bebo. Läs mer om vad det här är och innebär.