Förtätning av Skogsängen

De senaste årtiondena har politiker och stadsplanerare strävat efter att bygga en tät stad. Det innebär att nya bostäder ofta byggs i redan befintliga bostadsområden eller i stadsnära natur.
Då kan man utnyttja redan färdiga gator,vatten-, avlopps- och elledningar och på så sätt få ner både kostnader och byggtider samt att man sparar mark.

Kommunfastighet planerar att bygga nya bostäder på flera platser i Eskilstuna och tittar just nu på möjligheten att bygga några av dessa i Skogsängen. Vi tror att det finns ytor i området som idag inte fyller en en tydlig funktion och att nya bostäder i kombination med den allmänna upprustningen av området kan bidra till att ytterligare stärka områdets attraktivitet. Vi ser även en möjlighet att skapa en ännu mer levande mötesplats och attraktiv entré till området.

Renovering av befintliga bostäder

Skogsängen består idag av cirka 500 lägenheter i varierande storlek men med stor tyngdpunkt på treor och fyror. Dessa har dock ett underhållsbehov. Därför planerar vi att inom några år även genomföra en allmän upprustning av området där vi bland annat kommer att renovera badrum och byta ut de rör och ledningar (stammar) som går i väggarna.

Process och tidsplan

Under sommaren 2014 påbörjade vi vårt arbete med att analysera bostadsområdet Skogsängen och omgivande stadsdel. Vi har pratat med verksamma i området och samordnat detta med kommunen om mål och visioner för området och stadsdelen. Detta har skapat grunden för en arkitekttävling där tre arkitektkontor tagit fram ett varsitt förslag på hur man på bästa sätt kan förtäta i området.

Nu inleds den kommunala processen där det ingår formella samråd med dig som medborgare. Under den här perioden inleds också en dialog inför den planerade renoveringen av de befintliga bostäderna vilka renoveras i etapper under 2017-2019. Byggstart för de nya bostäderna förväntas ske under 2018 och inflyttning 2019.

Vinnaren av arkitekttävlingen

Vinnaren av arkitekttävlingen blev bidraget ”Stadsmiljö i Skogsbryn – nya bostäder i Skogsängen” av AQ Arkitekter AB.

Juryns motivering:

”Ett förslag som med hänsyn till befintliga strukturer skapar ett ”kitt” mellan tävlingsområdet och kringliggande områden. Ett förslag som väl kopplar till och stärker den befintliga bebyggelsen. Tillskott av tre byggnadstyper – lamell, stadsradhus och ett punkthus – som både anpassar sig, utmanar och tillför. Punkthuset strax söder om det centrala torget är ett intressant inspel, en krydda. Ny bebyggelse i samspel med befintlig men med ett utvecklat eget formspråk.

Förslaget uppnår med ett fåtal arkitektoniska typer en varierad stadsbyggnad och en rik hierarki av rum, från offentligt till privat. Rationellt formspråk och gedigna material som kopplar till den befintliga bebyggelsen. Samtidigt tillför den mer vertikala och klassiska rationalismen egna kvaliteter utan att efterhärma. Välutformade och yteffektiva planlösningar. Ett konsekvent angreppssätt med uppmärksamhet och omsorg för detaljer i alla skalor, från stadsbyggnad till utformning och materialisering av byggnader och landskap.”

Jury:

Monica Hed Johansson, VD, Torshälla Fastighets AB
Björn Norman, Norman Arkitektkontor AB
Per Haupt, stadsarkitekt, Eskilstuna kommun
Hans Georg Wahlberg, VD, Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Mirja Cervin, distriktschef, Eskilstuna Kommunfastigheter AB

På uppdrag av juryn:
Monica Hed Johansson
Ordförande jurygrupp


Aspekter

 • Framtida bostadsbehov
 • Tillgänglighet
 • Fysiska och upplevda barriärer
 • Integration
 • Tillgång till kommunikationer
 • Trygghet och otrygga platser
 • Grönytor och grönstruktur
 • Bortglömda och oanvända platser
 • Barnperspektivet
 • Arbetstillfällen
 • Gångstråk och rörelsemönster
 • Offentliga mötesplatser
 • Entréer till området
 • Områdets kultur och identitet
 • Syn på befintlig service
 • Tillgång och behov av aktiviteter
 • Behov av ny service
 

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att kontakta:

Mikael Johansson
Projektledare, Teknikavdelningen
016-16 75 30
Skicka e-post